top of page

Návštěvní řád

 • Změna programu vyhrazena

 • Vstupem do prostoru konání návštěvníci souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamu své osoby. Tyto materiály může pořadatel použít k reklamě a propagaci, a to bezplatně.

 • Vstupem do prostoru konání akce se účastník Svatovavřineckých slavností zavazuje k respektování pokynů pořadatelů, která jsou v souladu s aktuálními nařízeními státních orgánů spojených s dodržováním hygienických opatření

 • Upozorňujeme, že z rozhodnutí státního orgánu nebo z důvodu zásahu vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo měnit rozvržení sektorů tak, aby odpovídalo platných právním předpisům. Pořadatel si také vyhrazuje právo na úpravu kapacity areálů.

 • Svatovavřinecké slavnosti se v případě nepřízně počasí neruší, tzn. že probíhá i např. v dešti

 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

   

Je přísně zakázáno:

 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),

 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,

 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,

 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,

 • vnášet a používat pyrotechniku,

 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,

 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,

 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,

 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

bottom of page