top of page

Návštěvní řád

 • Zakoupené vstupné se nevrací ani nevyměňuje za jiné produkce

 • V případě ztráty vstupenky není vyplácena náhrada

 • Pořadatel doporučuje vstupenky uchovávat na bezpečném místě

 • Vstupenku můžete zakoupit fyzicky na pokladně Domu kultury Hodonín nebo online. V případě online nákupu ukažte na místě vstupenku ve svém mobilu/tabletu nebo si přineste vstupenku vytisklou.

 • Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou

 • Pořadatel nenese zodpovědnost za potíže způsobené kopírováním vstupenky

 • Pokud majitel zakoupené vstupenky umožní její duplikaci, bude do areálu vpuštěn ten, kdo přijde se vstupenkou jako první

 • Změna programu vyhrazena

 • Pořízením vstupenky nebo vstupem do areálu návštěvníci souhlasí s pořizováním fotografií a videozáznamu své osoby. Tyto materiály může pořadatel použít k reklamě a propagaci, a to bezplatně.

 • Zakoupením vstupenky dává návštěvník souhlas s marketingovým oslovením

 • Návštěvník si u vchodu do placeného areálu vymění vstupenku za identifikační pásek. Ten je povinen nosit po celou dobu akce.

 • Pořadatel upozorňuje, že padělání vstupenek je trestné!

 • Zakoupením vstupenky nebo vstupem do areálu se účastník Svatovavřineckých slavností zavazuje k respektování pokynů pořadatelů, která jsou v souladu s aktuálními nařízeními státních orgánů spojených s dodržováním hygienických opatření

 • Upozorňujeme, že z rozhodnutí státního orgánu nebo z důvodu zásahu vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo měnit rozvržení sektorů tak, aby odpovídalo platných právním předpisům. Pořadatel si také vyhrazuje právo na úpravu kapacity areálů.

 • Zakoupením vstupenky bere také kupující na vědomí, že z důvodu státních nařízení může být platnost vstupenky zrušena

 • Pokud dojde k výše uvedeným okolnostem, má kupující nárok na vrácení vstupného

 • V případě, že se kupující nachází v době konání akce v izolaci či karanténě v důsledku nemoci Covid-19 (nebo z jiného důvodu), nárok na vrácení vstupného mu nevzniká

 • Kupující je povinen poskytnout pořadateli při nákupu vstupenky kontaktní informace v případech, kdy bude takový postup pořadateli státním orgánem nařízen

 • Svatovavřinecké slavnosti se v případě nepřízně počasí neruší, tzn. že probíhá i např. v dešti

 • Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.
   

Je přísně zakázáno:

 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít (nůžky, jakékoliv skleněné nádoby vč. lahví, pyrotechniky atd.),

 • užívat drogy a jiné psychotropní látky,

 • vnášet natlakované nádoby, hořlaviny a jiné nebezpečné materiály,

 • vstupovat se psy a s jinými zvířaty,

 • vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky,

 • vnášet a používat pyrotechniku,

 • ničit technická zařízení, vybavení stánků a sanitární zařízení,

 • poškozovat bezpečnostní zařízení nebo je vyřazovat z provozu,

 • popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení a vybavení areálu,

 • odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená

 • vjíždět s dopravními prostředky, jízdními koly, koloběžkami, na kolečkových bruslích apod.

bottom of page